Shkolla Franceze e Tiranës

Ecole Française de Tirana

 
 

Mirësevini në faqen zyrtare të EFT


Nën projektin pedagogjik të arsimit francez jashtë shtetit dhe në kuadrin e një bashkëpunimi mes Francës dhe Shqipërisë, Shkolla kopësht dhe fillore Franceze ofron një kurs sipas programeve franceze, të mbajtura nga një ekip mësuesish francezë të diplomuar nga Ministria e Arsimit Kombëtar të Francës; shkolla privilegjon dhe shkëmbimet dykulturore si dhe mësimin e gjuhës shqipe. Shkolla Franceze e Tiranës është e homologuar nga Agjencia për studimeve francez jashtë Francës (AEFE) me vendim të Ministrisë të datës 27.06.2013, me publikim ne Fletoren Zyrtare të datës 14.07.2013.


Kështu, Shkolla Franceze e Tiranës mundëson një integrim të menjëhershëm në një shkollë në Francë ose në shkollë franceze të homologuar jashtë Francës si dhe lejojë shtetasve francezë përfitimin e një burse studimesh.


Projekti i ndërtuar dhe i menaxhuar nga Shoqata me qëllim jofitimprurëse “Miqtë e Liceut Francez të Korçës”, ka për misjon të edukojë të rinjtë sipas një mënyre funksionimi e cila privilegjon diversitetin dhe alternimin, në një ambjent multikulturor.Bienvenue sur la page officielle de l’EFT


Inscrite dans le projet pédagogique de l’enseignement français à l’étranger et dans le cadre d’une coopération entre la France et l’Albanie, l’École maternelle et primaire Française offre un cursus conforme aux programmes français, dispensé par une équipe d’enseignants français titulaires de l’Éducation Nationale ; elle privilégie aussi les échanges biculturels et l’initiation à la langue albanaise. L’EFT est homologuée par l’AEFE (Agence pour l’enseignement français à l’étranger) par arrêté ministériel du 27-6-2013 - paru au Journal officiel de la République française du 14-7-2013.


L’EFT dispense également un enseignement de niveau collège en coopération avec le CNED.


Ainsi, l’école française de Tirana permet une intégration directe dans une école en France ou une école française homologuée à l’étranger et elle permet aux ressortissants français de recevoir une bourse d’éducation.


Ce projet, mis en place et géré par l’Association à but non lucratif “Les Amis du Lycée Français de Korça”, a pour mission d’éduquer les jeunes selon un mode de fonctionnement privilégiant la diversité et l’alternance dans une ambiance multiculturelle.

Që prej 12 Qershorit 2015, kontaktet e EFT janë :


Depuis le 12 juin 2015, les contacts de l’EFT sont:


Ecole Française de Tirana

www.efit.edu.al ; info@efit.edu.al

Rruga Shahin Toci, Tirana

tel : +355 (0) 69 60 47 557


Kjo faqe interneti është arkiv e Shkollës Franceze të Tiranës nga 2010 deri 2015.


Ce site internet est un site d’archives de l’école française de Tirana de 2010 à juin 2015.